op instagram
Volg Studio M op instagram
Since 2014
Max van Hoof is a digital online native

Studio M wordt

Je wordt over 8 seconden doorverwezenAlgemene voorwaardenArtikel 1. Overeenkomst van opdracht, offerte en bevestiging

1.1       Studio M | Marketing, hierna te noemen: “opdrachtnemer”, is een eenmanszaak en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74199846.

1.2       In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht tot het leveren van diensten en/of producten sluit.

1.3       Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg-, gewijzigde- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4       Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van opdrachtnemer alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn vrijblijvend en gelden gedurende maximaal 60 dagen. Indien er sprake is van een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de prijsopgaven te wijzigen. Alle door opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief het voor de diensten van opdrachtnemer wettelijk geldende BTW tarief.

1.5       Mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze door opdrachtnemer zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht.

1.6       Een specificatie van de opdracht wordt door opdrachtnemer aan opdrachtgever in de vorm van een offerte toegestuurd. De offerte dient door opdrachtgever schriftelijk te worden aanvaard. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen.

Artikel 2. Verplichtingen opdrachtgever

2.1       Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2.2       Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt.

2.3       Opdrachtgever garandeert aan opdrachtnemer dat door hem geleverde afbeeldingen en teksten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van eventuele (juridische) aanspraken van derden als gevolg van een beweerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden.

2.4       De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden door opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever.

2.5       Indien er sprake is van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om de tot aan de datum van beëindiging van de overeenkomst gewerkte uren financieel te vergoeden aan opdrachtnemer. Voor het uurtarief van de werkzaamheden wordt verwezen naar de tussen partijen overeengekomen offerte.

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

3.1       Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

3.2       De opdracht aan opdrachtnemer beperkt zich tot hetgeen in de offerte is opgenomen. Opdrachtnemer kan slechts na voorafgaande toestemming van opdrachtgever meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt. Aanvullende werkzaamheden zullen conform het in de offerte genoemde uurtarief bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.3       Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in artikel 2.1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

3.4       Opdrachtnemer is bevoegd om op kosten van opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen. Opdrachtnemer zal bij de selectie en het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is door opdrachtgever gemachtigd om voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen) namens de opdrachtgever te aanvaarden.

3.5       Indien opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht een domeinnaam registreert, wordt de domeinnaam eigendom van opdrachtgever. Alle aan de aanvraag en/of registratie van de domeinnaam verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat een door opdrachtgever gewenste domeinnaam door de hostingpartij wordt toegekend.

3.6       Alle kosten verbonden aan de hosting van de in het kader van de opdracht ontworpen website komen voor rekening van opdrachtgever.

3.7       Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal opdrachtnemer de opdrachtgever in de gelegenheid stellen om de laatste ontwerpen te controleren en goed te keuren. Op verzoek van opdrachtnemer dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3.8       Werknemers of contactpersonen handelend in opdracht van opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen met betrekking tot alle aspecten van de opdracht.

3.9       Na voltooiing van de opdracht is opdrachtnemer verplicht om alle in haar bezit zijnde bron- en eindbestanden die door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht aan haar ter beschikking zijn gesteld, aan opdrachtgever te overhandigen.

Artikel 4. Leveringstermijn

4.1       Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor de levering van de overeengekomen diensten en/of producten heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of inhoud van de overeenkomst anders blijkt.

4.2       Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in dan nadat de betaling door opdrachtnemer in zijn geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen door opdrachtgever in zijn geheel ter beschikking zijn gesteld.

4.3       De overeenkomst kan - tenzij de uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een door opdrachtnemer na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn van minimaal 30 dagen. Nadat de schriftelijk aangezegde redelijke termijn is verstreken, is ontbinding door opdrachtgever op grond van artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek toegestaan.

4.4       Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

Artikel 5. Betaling

5.1       Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer op de factuur aan te geven bankrekening.

5.2       Indien na het verstrijken van de in artikel 5.1 genoemde termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtnemer gerechtigd om, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand om het openstaande bedrag te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, opdrachtgever vanaf de vervaldag tot aan de datum der algehele voldoening de wettelijke rente in rekening te brengen.

5.3       In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1       Opdrachtnemer zal geen persoonlijke gegevens van opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat hij daartoe wettelijk verplicht is. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst aan opdrachtnemer verstrekt is.

6.2       Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.

**Artikel 7. Aansprakelijkheid **

7.1       Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een opdrachtnemer verwacht mag worden.

7.2       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a) fouten in het materiaal dat door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter hand is gesteld;

b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze het gevolg zijn van handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;

c) tekortkomingen van door/namens opdrachtgever ingeschakelde derden;

d) gebreken in offertes van door/namens opdrachtgever ingeschakelde derden of overschrijdingen van prijsopgaven van derden;

e) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens indien opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 zijn goedkeuring heeft gegeven dan wel in de gelegenheid is gesteld om een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;

f) aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke rechten op door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelde productnamen en/of bedrijfsnamen.

7.3       Indien opdrachtgever als gevolg van een fout van opdrachtnemer schade lijdt die bij zorgvuldig handelen door opdrachtnemer zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot een maximum van het factuurbedrag, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

7.4       Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1       Voor zover opdrachtgever het auteursrecht op de door haar aan opdrachtnemer verstrekte afbeeldingen en teksten bezit, blijft dit auteursrecht bij opdrachtgever berusten. Opdrachtnemer is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever afbeeldingen en teksten die door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt openbaar te maken, te verveelvoudigen, ter inzage geven of op enige andere wijze beschikbaar stellen aan een derde.

8.2       Het auteursrecht op alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst gemaakte visuele elementen, onder andere, maar niet beperkt tot, logo en/of huisstijl en/of fotomateriaal en/of video content, berust bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer verleent hierbij aan opdrachtgever het exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht om de hiervoor genoemde visuele elementen te gebruiken conform het doel van de opdracht, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen zoals neergelegd in deze overeenkomst.

8.3       Het auteursrecht op de in het kader van de opdracht door opdrachtnemer ontwikkelde broncode van de website en de combinatie hiervan met de visuele elementen berust bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer verleent hierbij aan opdrachtgever het exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht om de hiervoor genoemde website te gebruiken conform het doel van de opdracht, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen zoals neergelegd in deze voorwaarden.

8.4       Opdrachtnemer verleent opdrachtgever een niet-exclusief, beperkt en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de aan de website gekoppelde CMS. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om de CMS te gebruiken (via het aan hem toegekende wachtwoord en gebruikersnaam) op de server, ten behoeve van het wijzigen, ontwikkelen en aanpassen van de website.

8.5       Opdrachtgever is niet bevoegd om de visuele elementen en/of de website en/of de CMS openbaar te maken, te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, te wijzigen over te dragen of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het overeengekomen doel van de opdracht.

8.6       Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten en portretrechten van derden op door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelde productnamen, bedrijfsnamen en/of domeinnamen maakt geen deel uit van de dienstverlening van opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aansprakelijkheid voor inbreuk(en) ten aanzien van een gebruikte product-, bedrijfs- of domeinnaam.

8.7       Voor het in de artikelen 8.2, 8.3 en 8.4 bedoelde gebruiksrecht betaalt opdrachtgever aan opdrachtnemer een eenmalige vergoeding, welke vergoeding zit inbegrepen in het bedrag zoals in de offerte is opgenomen. Het gebruiksrecht wordt pas van kracht nadat de factuur voor de overeengekomen opdracht in zijn geheel door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voldaan.

8.8       Indien opdrachtgever het gebruiksrecht zoals genoemd in de artikelen 8.2 en/of 8.3 en/of 8.4 aan een derde wenst over te dragen, dient hij daartoe vooraf schriftelijk toestemming van opdrachtnemer te verzoeken en alle daarbij door opdrachtnemer verlangde gegevens te verstrekken. Opdrachtnemer zal vervolgens beoordelen of het gebruiksrecht aan de genoemde derde kan worden overgedragen en/of een nieuw gebruiksrecht kan worden verleend.

8.9       Opdrachtnemer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij tussen partijen anders overeengekomen.

8.10    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op een opgeleverde website een discrete verwijzing naar haar eigen website te plaatsen, tenzij tussen partijen anders overeengekomen.

Artikel 9. Buitengebruikstelling

9.1       Opdrachtnemer heeft het recht om geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens opdrachtnemer niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.

9.2       De verplichting tot betaling van door opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9.3       Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 10. Opzegging en ontbinding overeenkomst

10.1    Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

10.2    Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te worden medegedeeld.

10.3    Bij opzegging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden aan opdrachtnemer te vergoeden.

10.4    In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10.5    Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

10.6    Indien opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.7    Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11. Overmacht

11.1    Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.2    Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren aan opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1    Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

12.2    Alle geschillen, direct of indirect, die voortvloeien of verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement van de plaats van vestiging van opdrachtnemer.